Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden lezen. Deze algemene voorwaarden liggen ook op de praktijk. Door de starten met fysiotherapie bij FysioFit Helmond gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een training. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 1. Definities

 1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en FysioFit Helmond met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
 3. Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 4. Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de patiënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
 5. Behandelprogramma: een op de patiëntgericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;
 6. FysioFit Helmond: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 68659016.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen FysioFit Helmond en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt;
 3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;
 4. Wanneer u een dienst bij ons afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid.
 5. Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, en in de praktijk van FysioFit Helmond raadplegen;
 6. FysioFit Helmond is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Totstandkoming behandelovereenkomst

 1. De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan;
 2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg;
 3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verplichtingen behandelaar

 1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;
 2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;
 3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt;
 4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;
 5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5. Verplichtingen patiënt

 1. Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;
 2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;
 3. Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren;
 4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de patiënt en niet bij zijn of haar zorgverzekeraar.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en FysioFit Helmond;
 2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten;
 3. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen;
 4. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur en het praktijk tarief;
 5. Het prakijk tarief is te vinden op de website en op de praktijk.
 6. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de patiënt en niet bij zijn of haar zorgverzekeraar;
 7. Betaling voor de behandelingen en diensten geschiedt binnen 10 werkdagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en volgt een eerste herinnering. Deze dient te worden voldaan binnen 5 werkdagen. Na het verstrijken van deze termijn treed opnieuw verzuim in en volgt overhandiging van het dossier naar ons incassobureau “van Hoek en Partners”. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Artikel 6. Kwaliteit

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle Behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. FysioFit Helmond is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
 2. FysioFit Helmond is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart FysioFit Helmond tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door FysioFit Helmond ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 4. FysioFit Helmond is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van FysioFit Helmond voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van FysioFit Helmond te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van FysioFit Helmond strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van FysioFit Helmond;
 7. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
 8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan FysioFit Helmond is betaald, met een maximum van € 1.000,00;
 9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Leeuwis Fysiogroep tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door FysioFit Helmond ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens FysioFit Helmond geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 9. Archivering

 1. FysioFit Helmond zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening  gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;
 2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;
 3. Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is FysioFit Helmond gerechtigd om het dossier te vernietigen;
 4. Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 10. Privacy

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;
 2. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.  Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Artikel 10a. Privacy reglement

 1. Naast de behandelaar die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen.Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen;
 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
 4. Teneinde onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar;
 5. Gegevens van de patiënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
 6. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Artikel 11. Klachten- en geschillenregeling

 1. De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het praktijk op te vragen;
 2. FysioFit Helmond neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 4 mei 2020 op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die FysioFit Helmond uitvoert en/of levert.